می‌خواهمـ زن باشمـ

شیعه‌نامی هستمـ ، میراثــــــِ زهرا، که زن استــــــ و ناموسِ خدا

می‌خواهمـ زن باشمـ

شیعه‌نامی هستمـ ، میراثــــــِ زهرا، که زن استــــــ و ناموسِ خدا

می‌خواهمـ زن باشمـ

دنیــاى فاسـدِ غـــرب خـواســت بـروزِ زن را، شخصیتِ زن را در روش‌هاى غلط و انحرافى که همراه با تحقیرِ جنسِ زن است، به زور به ذهنِ دنیا فرو کند. زن براى این‌که شخصیتِ خودش را نشان بدهد، بایستى براى مردان چشم‏‌نواز باشد. این شد شخصیت براى یک زن؟! بایستى حجاب و عفاف را کنار بگذارد، جلوه‏ گرى کند تا مردها خوششان بیاید. این تعظیمِ زن است یا تحقیرِ زن؟ این غربِ مستِ دیوانه‌ی‏ از همه جا بی‌خبر، تحتِ تأثیر دست‌هاى صهیونیستى، این را به عنوان تجلیل از زن علم کرد؛ یک عده هم باور کردند. عظمتِ زن به این نیست که بتواند چشمِ مردها را، هوسِ هوسرانان را به خودش جلب کند؛ این افتخارى براى یک زن نیست؛ این تجلیلِ زن نیست؛ این تحقیرِ زن است. عظمتِ زن آن است که بتواند حجب و حیا و عفافِ زنانه را که خدا در جبلّت زن ودیعه نهاده‌است، حفظ کند؛ این را بیامیزد با عزتِ مؤمنانه؛ این را بیامیزد با احساسِ تکلیف و وظیفه؛ آن لطافت را در جاى خود به کار ببرد، آن تیزى و برندگى ایمان را هم در جاى خود به‌کارببرد. این ترکیبِ ظریف فقط مال زن‌هاست؛ این آمیزه‌ی‏ ظریفِ لطافت و برندگى، مخصوص زن‌هاست؛ این امتیازى است که خداى متعال به زن داده‌است.

ولی امرم،امام خامنه‌ای (حفظه الله)
-----------------------------------------------
این وبلاگ کهفِ دلتنگی های من است.
این‌جا حرف‌هایی را می‌نگارم که مرا به تعالی برساند و امید که سایرین را نیز! هرمِ این نگاره‌ها شاید قندیل‌های جهل و غفلت را ذوب بتواندکرد...
"می‌خواهم زن باشم"
آن‌گونه که "زهرا" بود...
و این آرمانِ من است!

آن‌چه گذشتــــــــ
لطفـــــ دارد خواندنشان

هرگز نقاش خوبی نخواهم شد!

سه شنبه, ۱۵ فروردين ۱۳۹۱، ۰۷:۳۱ ب.ظ


مــــــــــ ـوضـــــــ ـوعـ نقــــــــــ ـاشــــــ ـی: یــــــــ ـاســ

صفحــــــــ ـه ای سپیــــــــ ـد سپیــــــــ ـد...

از کجــــــــ ـا آغــــــــ ـاز بــــــــ ـاید کــــــــ ـرد؟

چشـــــــ ـمـ هــــــــ ـایمـ را مــــــــ ـی بندمـ

و زمـــــــــ ـزمــــــــ ـه مـــــــ ـی کنمـ :

یــــــــ ـاســ ...

یــــــــ ـاســ‌ ...

یــــــــ ـاســ‌ ...


پشـتــــ پــــــــ ـردهـ پلــکـــ حســـــــ ـی بـــــــ ـی قـــــــــ ـراری مــــــــ ـی کند!

شــــــــ ـور استـــ طعـــــــ ـمـ اینـ قــلقــلکــــ خیــــســ ...

تــ شــ نــ هـ مــــــــــ ـی شومـ !


یــــــــ ـاد مــــــــ ـداد مشکـــــــ ـی امـ مــــــــ ـی افتمـ .

چـــــــ ـادر را بهـ قــــــــ ـامـتـــ یکـــ مــــــــ ـادر بـــــــــ ـاید کشیـــــــ ـد.

کوچـــــــ ـه ای همـ بـــــــ‌‌ـ ـاید،

تنگــــ ...

آنـ قـــــــــ ـدر کهـ یکـــ قــــــــ ـامتــــ مشکــــــــ ـی را جـــــــــ ـای بتـــــــــ ـوانــــ ـد داد!

کوچــــــــ ـه...

چـــــــــ ـادر...

خــــــــ‌ ـاکــ...

و نمـــــــ ـی دانمـ کـــــــــ ـدامـ رنگـــــ

خــــــــ ـاکـــ مـــــــــ ـی شـــــ ـود

روی اینـ سیــــــــ ـاهـــــــــ‌ ـی مطلـــقـ !


پشـتــــ پــــــــ ـردهـ پلــکـــ حســـــــ ـی بـــــــ ـی قـــــــــ ـراری مــــــــ ـی کند!

شــــــــ ـور استـــ طعـــــــ ـمـ اینـ قــلقــلکــــ خیــــســ ...

تــ شــ نــ هـ مــــــــــ ـی شومـ !


میــــــــ ـخ را نمــــــــ ـی دانمـ چـــــــــ ـه رنگــــــــ ـی بـــــــــ ـاید کشیـــــــ ـد !

یــــــــ ـادمـ هستــــ

آنـ میــــــــ ـخ تـــــــــ ـا در آنـ پهلــــــــ ـو آرامـ نگـــــــــ ـرفتــــ ،

نقشـــــــ ـی در تــــــــ ـاریــــــــ ـخ نـــــــــ ـداشتـــ !

مــــــــ ـداد قــــــــــ ـرمـــــــــ ـزمـ دارد چشمــکـــ مــــــــ ـی زند.

خـــــــــ ـون رنگــــ بــــــــ ـاید کشیــــــــ ـد،

میــــــــ ـخ را...

و پهلــــــــ ـو را...


پشـتــــ پــــــــ ـردهـ پلــکـــ حســـــــ ـی بـــــــ ـی قـــــــــ ـراری مــــــــ ـی کند!

شــــــــ ـور استـــ طعــــــــ ـمـ اینـ قــلقــلکــــ خیــــســ ...

تــ شــ نــ هـ مــــــــــ ـی شومـ !


دری چــــــــ ـوبـــــــ‌ ـی بــــــــ ـاید کشیــــــــ ـد.

مــــــــ ـداد قهــــــــ ـوه ای؟

نــــــــ ـه!

بــــــــــ ـوی دود در شــــــــ ـامــــــــ ـه هستــــــــ ـی پیچیــــــــ ـده استــــ‌ .

وای!

اینـ ســــــــ ـوختـــــــــ ـن از کجــــــــ ـاستـــ ؟

علتــــ چیســـتــــ مگــــــــ ـر؟

شــــــــ ـراره هـــــــــ ـای آتــشـ را رنگـــــ هــــــــــ ـایـــــــــ ـی دیگــــــــ ـر نشـــــــ ـانگـــــــ ـرند.

زرد و قــــــــ ـرمــــــــ‌‌ ـز و نـــــــــ ـارنجــــــــ ـی شــــــــ ـاید!


پشـتــــ پــــــــ ـردهـ پلــکـــ حســـــــ ـی بـــــــ ـی قـــــــــ ـراری مــــــــ ـی کند!

شــــــــ ـور استـــ طعـــــــ ـمـ اینـ قــلقــلکــــ خیــــســ ...

تــ شــ نــ هـ مــــــــــ ـی شومـ !


بعضـــــــ ـی چیــزهـــــــــ ـا را نمــــــــ ـی شـــــــــ ـود بهـ دل کــــــــ ـاغذ سپـــــــــ ـرد!

حـــــــــ ـرارتــــ آتــشـ ...

فــــــــــ ـریــــــــ ـاد کمـکــــ ...

درد سیلــــــــــ ـی...

تـــــــــ ـورمـ بـــــــــ ـازو...

نــــــــــ ـمـ اشـــــکــــ ...

عطــــــــ ـر یــــــــ ـاسـ ...

روی صفحــــــــــ ـه هنـــــــــ ـوز همـ جــــــــ ـای خـــــــــ ـالــــــــ ـی هستــــ .

آنچــــــــ ـه بــــــــ ـاقــــــــ ـی...

همـــــــــ ـه نیلــــــــ‌ ـی...

.

.

.

مــــــــ ـداد نیلــــــــ ـی امـ تمــــــــ ـامـ شــــــــ ـد!

بـــــــــ ـه نقــــــــ ـاشــــــــ ـی امـ نگـــــــــ ـاهـ مــــــــ ـی کنـمـ .

چـــــــــ ـه یــــــــــ ـاسـ زیبــــــــ...

چــــــــــ ـه یـــــــــ ـاسـ مظلــــــــ‌ ـومــــــــ ـی!


پشـتــــ پــــــــ ـردهـ پلــکـــ حســـــــ ـی بـــــــ ـی قـــــــــ ـراری مــــــــ ـی کند!

شــــــــ ـور استـــ طعـــــــ ـمـ اینـ قــلقــلکــــ خیــــســ ...

تــ شــ نــ هـ مــــــــــ ـی شومـ !


آبــــ ...

آبــــ ...

آبــــ ...

آبــــ نمـــــــ ـی خــــــــ ـورمـ !

کــــــــ ـه نمـــــــ ـی تــــــــ ـوانمـ !

چشــــــ ـمـ هـــــــــ ـایمـ را مــــــــ ـی گشـــــــ ـایمـ .

صفحــــــــ ـه ای سپیـــــــــ ـد سپیـــــــــ ـد...

هـــــــــ ـرگــــــــ ـز نقـــــــ ـاشـ خــــــــ ـوبـــــــــ ـی نخــــــــ ـواهمـ شـــد!


پ.ن1: دارم فکر می کنم چرا "یکی بود" ها و "یکی نبود"های ما "زیر گنبد کبود"است؟!اینکه کبود رنگ ماست، عین حقیقت است و نه حسن تعلیل!

پ.ن2: یک سال پیش...این روزها...سیمین و روزگار تلخی که بر من گذشت!حرف هایش به همان اندازه بر دلم داغ گذاشت که نفس های برخاسته از جای گرم اطرافیانم!داغی که هنوز به همان قوت باقی است...

نجواها  (۴۲)

دلا بیا به سرای علی سری بزنیم
به خانه ای که شکسته درش ، دری بزنیم
شنیده ام که در این روزها علی تنهاست
بیا به خانه بی فاطمه سری بزنیم

سلام دوست خوبم
شهادت مظلومانه حضرت زهرا (س) را به شما تسلیت می گم.سلام عزیز
من هم همین طور.
این همه انتظار کشیدیم برای فاطمیه ای دیگه.
و حالا رسیده...
هاااااااااااااای
بی خیال نظر سنجی
بیات شد دیگههلووووووووووووووووو
بیخود!
باید باید باید نظر بدی!
۱۶ فروردين ۹۱ ، ۱۸:۰۰ امین قاسمی فر
با سلام. عرض تسلیت ایام.
از نتایج نظرسنجی چه خبر؟!
التماس دعاسلام و تسلیت
طبق برنامه اواخر فروردین در یک پست دقیقا اعلام خواهد شد.
حاجتتان روا...
وای مادر ...یاس ها همیشه مظلومند...
بانو
نمی فهمم
بر سر مادرمان
نورچشمی 18 ساله پیامبر
چه آوردند
که سالهاست
کوچه های مدینه
بوی یاس پرپر می دهند..
بقیع را ببینی دیوانه می شوی
از بس که مظلوم است...بگو چطور می شود چرایش را فهمید.
امروز حالم خیلی آشفته بود از غم مادر...
می خواستم برایت بگویم اما زبان به کام گرفتم.
بقیع را دیده ام.
حیف نمی شود گفت چطور...
پس هزار تومن میشه بی زحمتحساب می کنم.
تو نمره بده حالا.
سلام بزرگوار
من که مشهد رو دیدم مگه می تونم برم مدینه
من که صحن گوهرشاد رو دیدم مگه می تونم برم مدینه
من که پنجره فولاد رو دیدم مگه می تونم برم مدینه
مدینه، صحن گوهر شاد نداره
مدینه ، پنجره فولاد نداره !!!
تو را به احترام غم مادرت بیا مهدی (عج)

دعا بفرمائیدسلام علیکم
از مشهد تا مدینه...
دنیایی از شادی تا غم...
آه ... یا زهــــرا

ایام تسلیت بانو

التماس دعابر تو هم تسلیت عزیزدل
حاجتت روا...
۱۷ فروردين ۹۱ ، ۱۷:۰۱ تو را من چشم در راهم
سلام
گویی همه خوابند ، کسی را به کسی نیست...

بقیع/
بقیع/
بقیع/
....................... امان از غربت بقیعسلام
امان و ای امان...
وای بقیع...
بسم الله

می خواهم بنویسم برایت
اما
اضطراب از سقوط
و ترس از ظلمت
و نگاه خسته امانم نمی دهد
می خواهم بر نوشته ات تحسین بفرستم
گویی
کم است ...
و
نیکوست.
مادر نویس باشی
زهرا س پشت و پناهت .اضطراب و ترس و خستگی نگاه،مبارکت بانو.
تحسینت را سپاس می دارم
ولی دعایت...
بهترین دعایی بود که می شد در حقم روانه کنی.
سلام ...
ایام ........( نمی توان به زبان آورد ) ...
تسلیت ..
راستی نظر سنجی رو هم انشاالله تو یک فرصت مناسب شرکت می کنم ..!
اسم وبلاگم رو عوض کردم .. تغییرات رو لحاظ کنید !!سلام
به زبان بیاور تا با عمق جان دریابی اش.
نظرسنجی فقط تا آخر هفته فرصت داره بانو.
به روی چشم.
مادر: تا حالا برات اتفاق افتاده که باشنیدن این اسم حس یتیمی بت دست بده,
حس غربت حس بی پناهی
من شنیدم وقتی که مادر رفت بابا علی غریب بی پناه شد,مثل وقتی که آقا ابوالفضل رفت وآقا حسین ............

این روزا به سجاده ام عطر یاس میزنم تا حس نبودن مادر کمتر اذیتم کنه

ولی امان ازدل خانم زینب................می دانم حس یتیمی را و نیز نم اشک را برآنچه بر مادر رفته است...
عطر یاس دیوانه می کند دلی را که می داند درد مادر را...
حیاط خانه کم کم دارد بوی یاس می گیرد...
الله
سلام
من هنوز منتظرم بگی اون تشکر برای چه بود؟
من چیکار کردم خودم بی خبرم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟سلام
میام بهت میگم.وایسا یه ذره وقت پیدا کنم.
تو که کردی،بی خبری.
نکرده ها هم بی خبرن!
(فهمیدی چی گفتم؟!!!)
معرکه بود...بی نظیر!

بی نظیرممنونم خانوی آقای گل...
با سلام

کوچه ها پر ز حرامی و عوام الناس بود
چشم حیدر(ع) پر ز اشک و دل پر از احساس بود

ای ره بستی میان کوچه ها بر فاطمه(س)
گردنت را می شکست آنجا اگر عباس(ع) بود

-----------------------------------------------------------------------------------------------

مطلب بسیار قشنگی بود من را که بغض گرفت...

------------------------------------------------------------------------------------------------
ان شاءالله نظر سنجی ها بدون فیلتر باشد و سلیقه ای نباشد

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ان شاءالله مطلبی بگذارم تا بشود تلنگری باشد بر خودم و بقیه ...

----------------------------------------------------------------------------------------------

موفق و موید و پیروز و سربلند باشید .

-----------------------------------------------------------------------------------------------سلام علیکم
از نظر لطف شما متشکرم.
بغضتان گیرا...
تمام نمره های نظرسنجی در کامنتهای آشکار،رونمایی خواهد شد.
حدودا یک هفته دیگر باید صبر کنید.
ما هم منتظر مطلب شما هستیم.
خب اگه بگم عالی بود که همش حرف تکراری زدمممنون از نظر لطفت بانوی جان و دلم...
دل تکرار را دوست دارد.
سلام...


علیک سلام...
۲۰ فروردين ۹۱ ، ۱۴:۱۷ امین قاسمی فر
با سلام و احترام.
با مطلب از یارانه تا استیضاح بروزم.
یا علی


سلام
خدمت می رسم
سلام
خوبی؟خوشی؟
گفتیم عرض ادبی کرده باشیم


سلام
الحمدلله...
ممنون.نظر هم کنار عرض ادب بد نیست ها!
ما هم برای همین کار خدمت می رسیم.
فاطمیه یعنی بهت و سکوت
از بس که مظلوم است مادر...فاطمیه یعنی بهت و سکوت و اشک...
از بس که ظالم است عدو...
سلام، باز هم دلنوشته زیبا...
ایام شهادت بانو تسلیت باد. خدا قوت عزیزمسلام
باز هم ممنون.
بر شما هم تسلیت...هرچند می دانم غصه مادر از جنس غصه هایی است که هیچ تسلایی آرامش نمی دهدش.
سرفراز کردی...
روضه سنگینی بود...!روضه ما سنگین...
اشک هایتان سبک...
الله
یادم که می آید آن سیمین
دلم برایت کباب می شود...
سیخ جگر خواستی هم داریم فروشی! سیخ ش را ما می دهیم زحمت پیدا کردن دل و قلوه اش با خودت!

راستی
من هم جزو آن دم های برخاسته از اطرافیانت محسوب می شوم؟؟؟!
من یک کاری کردم که فقط خودت باخبری! اتفاق بامزه ای بود! یکی طلبت...
روضه هم بماند طلبت...پرستوی آب و آیینه ام...
وای از سیمین...
کبابی دلت را سپاس می دارم اما کاش می دانستی در دل خودم چه خبر است...
دل و قلوه را که پیشتر فرستاده ام...
نه...به هیچ وجه!
تو جزء آن 2-3 نفری بودی که فهمیدی ام...خوب فهمیدی ام!
می بینی؟
فقط 2-3 نفر!
کدام کار؟همانی که تک بودی؟
چرا روضه طلبم؟
دلم می خواهد...اجابت نمی کنی اش؟
۲۲ فروردين ۹۱ ، ۱۰:۵۴ ازحضور تا ظهور...
سلام برمصداق یک ناموس خدا
میدونی یاد چی افتادم؟
" بگذار یاس ایمانت در و دیواری برای پر پر شدن نداشته باشد ..."
یادته؟ پست سال پیش
پست زیبایی بود .مثل همیشه.نوشته هایت درباره حضرت زهرا متفاوتند.سلام
بله..."لبخند خدا در مقتل نفس"...جاده ابریشم...انتخاب اسم...
ممنونم...مادر خودش متفاوت است.اینها که من می نویسم،دردنامه ای اوست...
سلام هلو
شعرات مث خودت تکن(!)
میخوام بیشتر در مورد مادر بدونم دوتا از کتابایی که تو بیشتر به مادر نزدیک کرد اسمشونو میگی؟!مرسیسلام بانو
شعر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تو به کجای این نوشته می گویی شعر؟؟؟
حقا که پریشانی!!!
اولا که بسیار پیشتر از کتاب،ما با دلمان به مادر نزدیکیم و البته او بسیار نزدیکتر به ما.
اما اسم کتابها را برایت می فرستم.
۲۲ فروردين ۹۱ ، ۱۳:۰۲ ریحانه و علی
ای خدا صبر بده در غم بی مادر ی ام
سخت لبریز شده عاطفه ی دختر ی ام
مادرم کو که کِشد دست نوازش به سرم
یا مرا هم ببرد یا کند از غم بری ام
خانه داری شده کار من طفل معصوم
نیست ای مادر من تجربه ی مادری ام
زیر بار غم سنگین تو من می میرم
گر تسلی ندهی یا نکنی دلبری ام
فضه فکر من و فکر حسنین است ولی
من غم خانه نشین دارم و از خود بری ام
تربت مخفی تو هست همه دلخوشی ام
همه آرامشم این است که من کوثری ام
گل بستر نظرم را به خودش جلب کند
تا زیادم نرود زخم تو ای بستری ام
با نگاه در و دیوار شود پایم سست
پشت در زائر قبر پسر آخری ام
کاشکی رنگ در خانه عوض می گردید
من خودم سوخته از این در خاکستری ام
ای خدا شکر که بابا و برادر دارم
وای از آن دم که سر نیزه کند سروری ام
زیر خورشید سرت محمل بی سایه رود
تابشی کن که نبینند به بی معجری ام

ایام شهادت حضرت زهرای مرضیه تسلیت باد...سلام
وای مادرم...
بر شما هم تسلیت.
سلام.
دردنامه را نیافتم!؟


سلام
پس این پست که برایش کامنت گذاشته اید،چیست؟!!!
سلام علیکم

ایام فاطمیه را مجددا به شما تسلیت میگویم.
در پناه مادرم زهرا(س) باشید...
لینک شدید...

التماس دعا


سلام
بنده نیز هم...
شما نیز هم...
متشکرم.شما نیز لینک خواهید شد.
تاحالا کسی بهت گفته بود خیلی خیلی قشنگه؟؟؟؟؟


نه!
فقط تو گفتی!!!
۲۴ فروردين ۹۱ ، ۲۲:۵۳ مادربزرگی برای تمامی فصول
هزاران بار اجل بر مرد خوش تر که سیلی خوردن همسر ببینددانی که چرا سرشک محبوس علی است
یا آه چرا به سینه مانوس علی است
یک مرد نبوده است بگوید نامرد
این زن که تو می زنیش،ناموس علی است
آرزو هایم زیر انبوهی از خاکستر
هنوز نفس می کشد
هنوز شعله ورند
نسیم مهربانی تو کدام جمعه می وزد ای مولای من

سلام دوست خوبم
به امید ظهور مولامون
اللهم عجل لولیک الفرجسلام بانو
انشاالله منتظر باشیم...
۲۶ فروردين ۹۱ ، ۰۳:۰۸ دردچکه های یک قلم
هر بار که می خوانم،چشمم اگر اشک نریزد،دلم حتما بارانی می شود.


من نیز هم...
فوق العاده بود.
التماس دعا


ممنونم از نظر لطف شما.
حاجتتان روا...
۲۶ فروردين ۹۱ ، ۲۱:۰۷ مادربزرگی برای تمامی فصولبله؟
بعله!
ایضاً...ایضاً

4-20
5-20
7-17 نوا تو نییدونم چیه
10-20 ما وبلاگ نداریم چییدونم...ممنون عزیزدلم...
منت گذاشتی و برام وقت گذاشتی.
کمی هوای این دل را داشته باش...


هوای دلت را به خدا بسپار.
بی هوا کردنش با من!
آتش گرفته ام...
مثل انار رسیده


بعضی انار ها می ترکند،اما کال اند!
خوب است که رسیده ای.
بسم رب الزهـــــــــرا سلام الله علیها...
.
.
.

سلام...
تاخیرم را ببخشید بانو...
میداند که آمده ام بارها...!!
برای دیدنِ...خودت که نه!!
برای خواندنِ...دل تنگت و قلم بی تابت...
قلم شکسته ات رنگــــ و بوی کوچهـ دارد...
نهـــــ ...!!
رنگـــــ و بوی سیلی دارد...
نهــ ...!! نهـــ...
دارد میسوزد...قلمت
مثل دلت گُر گرفتهـ است انگار...
نهـ...!!
اینطور دلم آرام نمیشود...
باید بگویمـ ... مثل دامان مــــــــــ ادرمان پشت دَر گُر گرفتهـ...
ببخش بانو....
باز هم روضه شد...حرفهایمان!!!
بهتر همانـ که حرف نزنیمـ...
.
.

دعایم میکنی...؟؟ بانو...سلام بانوی آب و آیینه
این دل تنگ گر گرفته باید تا ابد بگوید و این قلم بی تاب و شکسته باید تا ابد بنویسد،شاید یکیشان اندکی آرام گیرد.
اینها که برایم گفتی،حرفهای من است برای تو...وقتی نوشته هایت را می خوانم و سیر نمی شوم.
تکرار و تکرار و تکرار...
با این وجود از بذل محبتت بی نهایت سپاسگزارم.
حرف های روضه گونه ات را بسیار دوست می دارم.
یقین بدان دعایت می کنم.
عجب پستی...
ممنون و التماس دعا


عجب یعنی چه جوری بانو؟
خواهش می کنم.
حاجتت روا...
سلام خانم عزیز
خواهر خوبم کد مداحی رو کپی کردم تو وبلاگم اما نمیخونه
چرا ؟


سلام یگانه جان
چرای دقیقش رو که نمی دونم اما برو سایت "بچه های قلم" یک راست کپی کن. اونجا که نشد نباید داشته باشه.
۰۸ ارديبهشت ۹۱ ، ۱۳:۵۰ تو را من چشم در راهم...
من چند بار خواستم این پست شما را بخونم اما هر بار نتونستم.
فونتش برام روان نیست خوندنش سخته و البته حوصله می خواد.
البته تقصیر از منه....اخه من چشمام ضعیفه


چرا آخه؟
من این پست رو بی نهایت دوست دارم و خدا رو شکر استقبال هم خوب بود.
زحمت کشیدم بدیع نوشتمش!!!
توی فایلهام می گردم.اگه با فونت سالم(!) داشتم،برات می فرستم.
اغلب ما برای کارهایمان دلیل خاصی نداریم و غالبا اسیر تبلیغات و جو حاکم بر جامعه و اطرافیان می شویم .

برای مثال

در بسیاری از امور روزانه مثلا خرید کالا و اجناس از خرید لباس گرفته تا لوازم آرایشی و...به جای توجه به کیفیت و هویت و مصرف انرژی و هزینه و.. تحت تاثیر تبلیغات رسانه ها وشبکه های ماهواره ای و.. محصول مورد نظر را...


حرف شما درست اما چه ارتباطی داشت به این پست؟؟؟

نجوا کن

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی